Menu

Vedtægter

 

VIKING FODBOLD VEDTÆGTER 

Indhold

§1  Klubbens navn og hjemsted 3

§2  Klubbens formål 3

§3  Klubbens ledelse og kompetence 3

§4  Medlemmer, rettigheder, pligter, kontingent, eksklusion 3

§5  Medlemskab af organisationer 4

§6  Klubbens organer 4

§7  Ordinær generalforsamling 5

§8  Dagsorden 5

§9  Generalforsamlingens ledelse mv. 6

§10 Ekstraordinær generalforsamling 6

§11 Klubbens bestyrelsessammensætning, myndighed og opgaver 7

§12 Forretningsudvalg, sammensætning og opgaver 7

§13 Klubbens udvalg 8

§14 Tegningsret 8

§15 Regnskabsåret 8

§16 Revision 9

§17 Vedtægtsændringer 9

§18 Viking Fodbolds opløsning 9

 

 

§1 Klubbens navn og hjemsted

 

Klubbens navn er Viking Fodbold.

Dens hjemsted er Bornholms Regionskommune, Bornholm.

Klubben er stiftet den 3. maj 1907.

De officielle farver er hvid og sort. Et skjold er klubbens mærke.

 

§2 Klubbens formål

Klubbens formål er at virke for at fremme fodboldspil på turneringsniveau samt på breddeplan for såvel ungdom som seniorer.

Klubben har samtidig som mål at skabe rammer for medlemmernes behov for fællesskab og trivsel.

 

§3 Klubbens ledelse og kompetence

Klubben har egen selvstændig bestyrelse, der suverænt tegner klubben sportsligt, administrativt og økonomisk, med ansvar over for klubbens medlemmer.

Kontingent, andre indtægter samt kommunale tilskud, på grundlag af egen medlemsregistrering, tilgår klubben direkte.

 

§4 Medlemmer, rettigheder, pligter, kontingent, eksklusion

som aktivt eller passivt medlem kan bestyrelsen optage enhver.

Optagelse af umyndige som medlemmer af klubben kræver forældre/værges samtykke.

Indmeldelse sker via klubbens hjemmeside eller ved henvendelse til klubbens kontingentansvarlige.

Ved godkendt indmeldelse har medlemmet ret til at bruge klubhuset, deltage i klubbens idrætslige og sociale aktiviteter.

Medlemmerne hæfter ikke personligt for klubbens økonomiske forpligtelser.

Kontingent fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling.

 

Kontingent opkræves halvårligt forud jfr. generalforsamlings beslutning.

Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftligt til klubben med 30 dages varsel til udløbet af en kontingentperiode og evt. skyldigt kontingent er betalt. Medlemmet har krav på en skriftlig bekræftelse.

Når et medlem er i kontingentrestance udover 3 måneder, kan bestyrelsen med mindst 8 dages skriftligt varsel udelukke vedkommende. Ingen, der er udelukket på grund af kontingentrestance, kan optages på ny som medlem af klubben, før vedkommende har betalt sin gæld.

I øvrigt kan bestyrelsen ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil. Bestyrelsens beslutning herom kræver dog, at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer har stemt for eksklusionen.

Vedkommende skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have haft lejlighed til at fremføre sit forsvar, og kan kræve at spørgsmålet om eksklusion afgøres på den førstkommende ordinære generalforsamling.

Dette har ikke opsættende virkning.

 

§5 Medlemskab af organisationer

 

Viking Fodbold er medlem af:

DIF - DBU - FLU (DBU-Bredde) - DBU Bornholm - DGI - Bornholms Idrætsråd.

Viking Fodbold og dens enkelte medlemmer skal efterleve ovennævnte organisationers love og bestemmelser.

 

§6 Klubbens organer

Klubben opgaver varetages af:

 • Klubbens ordinære generalforsamling
 • Klubbestyrelsen
 • Klubbens forretningsudvalg
 • Klubbens stående udvalg.

 

§7 Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er, med de indskrænkninger vedtægterne foreskriver, den højeste myndighed i alle klubbens anliggender.

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i februar måned og indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved annonce i Bornholms Tidende og på klubbens hjemmeside mv.

Forslag der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Forslagene skal optages på dagsordenen.

Dagsorden samt revideret driftsregnskab og status bekendtgøres 8 dage før generalforsamlingen ved opslag i klubhuset, samt på klubbens hjemmeside.

Stemmeret har alle medlemmer der er fyldt 14 år, som har været medlem af klubben de sidste 3 måneder før generalforsamlingen og som ikke er i kontingentrestance.

Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

Forældre til medlemmer under 14 år, som ikke selv er medlemmer, kan deltage i generalforsamlingen med ret til at afgive én stemme.

Æresmedlemmer kan deltage i generalforsamlingen med tale og stemmeret.

 

§8 Dagsorden

Dagsorden til den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

8.1 Valg af dirigent

8.2 Valg af referent og to stemmetællere.

8.3 Bestyrelsens beretning for det forløbne år fremlægges til godkendelse.

8.4 Regnskabet for det forløbne år fremlægges til godkendelse.

8.5 Behandling af eventuelt indkomne forslag.

8.6 Godkendelse af budgetforslag for det kommende år.

8.7 Godkendelse af kontingentforslag.

8.8 Valg af:

a) formand lige år

b) Bestyrelsesmedlem lige år

c) Bestyrelsesmedlem lige år

d) Bestyrelsesmedlem lige år

e) Bestyrelsesmedlem lige år

f) Bestyrelsesmedlem ulige år

g) Bestyrelsesmedlem ulige år

 

h) Bestyrelsesmedlem ulige år

i)  Bestyrelsesmedlem ulige år

j)  Revisor lige år

k) Revisor ulige år

l) Revisorsuppleant hvert år

 

8.9 Eventuelt, holdninger og visioner.

 

§9 Generalforsamlingens ledelse mv.

 

Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede generalforsamlingen.

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt flertal, jfr. dog §§4, 11, 17 og 18.

Dirigenten bestemmer selv afstemningsmetoden. På begæring fra et stemmeberettiget medlem skal afstemning og valg foregå skriftligt, ligesom alle afstemninger om eksklusion skal ske skriftligt.

Generalforsamlingens referent udarbejder et referat og publicerer dette til medlemmerne på hjemmesiden.

 

§10 Ekstraordinær generalforsamling

 

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 15 medlemmer skriftligt stiller krav herom til bestyrelsen. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest en måned efter at begæringen er fremsat over for bestyrelsen med oplysning om emne(r), der ønskes behandlet. Indkaldelse med dagsorden skal ske med 14 dages varsel ved annonce i Bornholms Tidende samt på hjemmesiden.

 

§11 Klubbens bestyrelsessammensætning, myndighed og opgaver

Klubbens bestyrelse skal mindst bestå af 5 medlemmer.

Bestyrelsen er klubbens højeste myndighed mellem generalforsamlingerne.

Bestyrelsen leder klubben i overensstemmelse med vedtægterne og generalforsamlingens øvrige beslutninger. Den støtter udvalgenes aktiviteter, fremmer leder og instruktøruddannelse og er ansvarlig for klubbens økonomi.

Bestyrelsen kan tage beslutning om holdsamarbejdsaftaler med andre klubber.

Fusion, delvis fusion og overbygning kræver en generalforsamlingsbeslutning med mindst 3/4 af de afgivne stemmer for forslaget.

Bestyrelsesmøder afholdes efter behov. Dagsorden anvendes og referater udarbejdes og publiceres.

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til varetagelse af særlige opgaver.

 

§12 Forretningsudvalg, sammensætning og opgaver

 

Forretningsudvalget (FU) består af formand, kasserer og sekretær. Afgår et medlem af forretningsudvalget, vælger bestyrelsen et nyt medlem ud af egen kreds.

 

FU har blandt andet følgende opgaver:

 • Varetage klubbens daglige ledelse
 • Kontrollere at aktivitetsoversigtens terminer overholdes
 • Tilrettelægge bestyrelsens mødeaktivitet og optage referat der fordeles til bestyrelsesmedlemmerne
 • Forberede bestyrelsens budgetkontrol
 • Forberede modtagne emner og sager til behandling i bestyrelsen
 • Repræsentere klubben indadtil ved medlemmers særlige dage, og udadtil ved myndigheder, foreninger m.fl.

 

FU holder møde efter behov.

 

§13 Klubbens udvalg

Klubbens stående udvalg er:

 • Seniorudvalget
 • Ungdomsudvalget
 • Dameudvalget

Udvalgene har mindst 3 medlemmer. Udvalgene refererer til bestyrelsen.

 

§14 Tegningsret

Klubben tegnes af formanden.

Ved daglige økonomiske dispositioner underskriver kassereren.

I alle sager, der angår køb, salg, pantsætning samt optagelse af lån, tegnes klubben af forretningsudvalgets medlemmer i forening efter vedtagelse i bestyrelse eller på en generalforsamling.

Bestyrelsen kan på særlige områder tildele medlemmer skriftlig legitimation til at disponere inden for angivne rammer.

De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter klubben i henhold til lovene.

Klubben hæfter alene med sin formue.

 

§15 Regnskabsåret

 

Klubbens regnskabsår er kalenderåret.

Bestyrelsen skal inden den 1. februar afgive driftsregnskabet for det foregående år og status pr. 31. december til revisorerne.

Driftsregnskab og status forelægges på den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorernes påtegning.

Driftsregnskab og status bekendtgøres for klubbens medlemmer senest 8 dage før generalforsamlingen ved opslag i klubhuset og på klubbens hjemmeside.

 

§16 Revision

På den ordinære generalforsamling vælges på skift for 2 år ad gangen 2 revisorer og en revisorsuppleant, jfr. §8.

Revisorerne skal hvert år gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til stede, samt tage stilling til om de dispositioner, der er foretaget i årets løb, er i overensstemmelse med vedtægterne og at de er rimelige og forsvarlige.

Driftsregnskab og status forsynes med en påtegning.

Hver af revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

 

§17 Vedtægtsændringer

Ændringer i vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

 

§18 Viking Fodbolds opløsning

Klubben kan ikke opløses, hvis der er 15 medlemmer, der ønsker dens beståen.

Beslutning om klubbens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling.

Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede. Til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget.

Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtigt, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.

På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvad der skal ske med klubbens formue, herunder fast ejendom og løsøre. Her er simpelt flertal tilstrækkeligt.

I tilfælde af klubbens opløsning, skal en eventuel formue anvendes til formål inden for fodbolden under DBU-Bornholm.

 

Således vedtaget på generalforsamling i Viking Fodbold 15. juni 2021

 

 

 

 

 

Luk