Menu

Generalforsamling 2022

 

Mandag den 28. februar 2022

  Fodbold     Generalforsamling

Klokken 19.00 i klubhuset

 

Referat:

 

Der var 19 fremmødte. Der blev ikke indledt med Viking-sangen.

 

 1. Valg af dirigent
  Referat: Kent Mortensen foreslog Erling Nielsen, som blev valgt. Erling Nielsen konstaterede, at der havde været annonce i Bornholms Tidende den 5/2-2022 og at det også havde været på hjemmesiden.

 2. Valg af referent og to stemmetællere.
  Referat: Michael Blom blev valgt som referent og Svend Aage Olsen og Palle Thornberg som stemmetællere.

 3. Bestyrelsens beretning fremlægges til godkendelse.
  Referat: Kent Mortensen fremlagde bestyrelsens mfl. beretning for 2021.
  Dirigenten foreslog, at man forholdt sig til hhv. bestyrelsens, ungdomsafdelingen og senior beretningerne.
  John Zawada kunne under ungdom tilføje, at fodboldskolen i 2021 var udsolgt med 64 deltagere, hvilket blev taget til efterretning. Under senior beretningen kunne John Zawada tilføje under Viking-sagen, at Viking Fodbold havde accepteret at miste første runde af Bornholmsserien, det var Vikings velvilje til at løse ’konflikten’.
  Palle Thornberg fandt, at det var imponerende at Viking havde taget udgifterne forbundet med sagen på sig.
  Beretningen blev herefter, med ovenstående bemærkninger, godkendt.

 4. Regnskabet fremlægges til godkendelse.
  Referat: Regnskabet blev omdelt og kasserer Kurt Bruun Kofoed gennemgik de vigtigste poster.
  Der var kæmpe ros til kassereren og der var bred enighed og stor ros til regnskabet i f.t. sponsorindtægterne og teltudlejningen. Der var et spørgsmål om sponsorernes navne kunne fremgå af en note, og dette vil bestyrelsen se på i f.t. 2022-regnskabet.
  Regnskabet blev herefter godkendt.

 5. Indkomne forslag, herunder vedtægtsændringer

Referat: Der var ikke indkommet forslag til dette punkt.

 1. Godkendelse af budgetforslag for 2022.
  Referat: Kurt Bruun Kofoed henviste til side 4 i det omdelte regnskab mv. Det udviser i alt et underskud på 24.000, - kr.
  Kim Andersen kunne fortælle, at der i 2022 vil blive øget fokus på ungdom i Viking. Indsatsen skal opgraderes og der skal forhåbentligt bla. være nogle rejser som tilbud til ungdom. Vi er om ikke i krig, så dog i stor konkurrence, med naboklubber og andre sportsgrene om at tiltrække og fastholde de unge spillere. Der blev nævnt et eksempel, hvor man tilbydes diverse goder som tøj o.l. for at skifte klub.
  Budgetforslaget for 2022 blev herefter godkendt.

 2. Godkendelse af kontingentforslag.
  Referat: Kent Mortensen stillede forslag om uændret kontingent for 2022.
  Franck Jørgensen spurgte om man kontingentmæssigt kunne skele til, at en række unge mennesker under uddannelse kan have svært ved at skulle betale kontingentet. Det kunne være en eller anden form for rabat for eks. lærlinge, studerende mfl.
  Bestyrelsen vil se på dette, men er også vidende om at det kan være lidt svært at administrere.
  Forslaget til kontingent for 2022 blev herefter vedtaget.

 3. Valg:

 

 1.   Formand                      Ledig          
 2. Bestyrelsesmedlem Kim Andersen (ikke på valg)
      C.  Bestyrelsesmedlem Kent Mortensen (ikke på valg)
      D.  Bestyrelsesmedlem Carsten Folkmann (ikke på valg)
      E.   Bestyrelsesmedlem Paw Brylet (på valg)
            Referat: Paw Brylet blev genvalgt.
      F.   Bestyrelsesmedlem Michael Blom (på valg)
            Referat: Michael Blom genvalgt.
 3. Bestyrelsesmedlem: Ledigt.
            Referat: Kent Mortensen foreslog Gabriel Duquesnay for 1 år.
            Gabriel Duquesnay blev valgt.
      H.  Bestyrelsesmedlem Steffen Sørensen (på valg)
            Referat: Steffen Sørensen blev genvalgt.
      I.    Bestyrelsesmedlem Arne Mikkelsen (på valg)
            Referat: Arne Mikkelsen blev genvalgt.
      J.   Bestyrelsesmedlem Franck Jørgensen (ønsker ikke genvalg)
            Referat: Pladsen er ledig.        
 4. Bestyrelsen konstituerer sig med: formand / kasserer / sekretær /

           senior og ungdomsformand.             

 1. Revisor Jan Bidstrup (ikke på valg)
      M.  Revisor Svend Aage Olsen (villig til genvalg)
             Referat: Svend Aage Olsen blev genvalgt.
      N.   Revisorsuppleant Palle Thornberg (villig til genvalg)
             Referat: Palle Thornberg blev genvalgt.

 2. Eventuelt, holdning og visioner.
  John Zawada refererede til Viking-sagen og fandt, at Viking skulle gøre mere end man gjorde, bla. i f.t. de omkostninger der havde været. John og advokaten havde ikke bedt om noget omkostningsgodtgørelse fra Viking, Viking havde vundet en sag og måske skulle man have gjort mere ud af det, forstået som rejse krav om betaling fra DBU-Bornholms side til Viking. Der blev også peget på mistede spillere osv.
  Andre spurgte til om der forsikringsmæssigt var muligt for dækning, hvilket ikke er tilfældet.
  Carsten Folkmann oplyste, at bestyrelsen i sommeren 2021 af advokaten fik at vide, at Viking ikke ville få noget ud af at gå videre med sagen (betaling fra DBU-Bornholm mv.)
  Franck Jørgensen foreslog at forsamlingen at give et klap til bestyrelsen og John Zawada for arbejdet. Det blev gjort.
   

Benny Hansen kunne oplyse, at såfremt der ikke kom nye kræfter til, så vil Viking telte formodentlig ophøre med udgangen af denne sæson. Det er efter hans mening kriminelt, der skal findes nogle flere, et ekstra hold, til at køre teltene. Kunne være at Benny fortsat vil administrere teltudlejningen, men det er afgørende, at der kommer flere til. I 2021 har telte været ude 45 gange (dvs. 90 med nedtagning), foregår typisk torsdag med opsætning og nedtagning mandag/tirsdag. Ca. 3 timer hver gang.

Afslutningsvis takkede Kent Mortensen Anni Due og Franck Jørgensen for deres arbejde for Viking.
 
Erling Nielsen takkede for god ro og orden på generalforsamlingen. Han oplyste samtidig at det var hans sidste generalforsamling som dirigent. Kent Mortensen takkede ham for opgaven.

 

 

Således udarbejdet 1. marts 2022 af Michael Blom