Menu

Generalforsamling 2020

pastedGraphic.png Fodbold     Generalforsamling

 

                                   Tirsdag den 15. juni 2021

 

                                           Klokken 19.00 i klubhuset

 

                                           Referat:

 

Der var 15 fremmødte. Der blev ikke (pga. Corona) indledt med Viking-sangen.

 

 1. Valg af dirigent
  Referat: Kent Mortensen foreslog Erling Nielsen, som blev valgt.
 2. Valg af referent og to stemmetællere.
  Referat: Michael Blom blev valgt som referent og Jan-Ole Pedersen og Henrik Jensen som stemmetællere.
 3. Bestyrelsens beretning fremlægges til godkendelse.
  Referat: Kent Mortensen fremlagde bestyrelsens beretning for 2020.
  Beretningen blev herefter godkendt.
 4. Regnskabet fremlægges til godkendelse.
  Referat: Regnskabet blev omdelt og kasserer Kurt Bruun Kofoed gennemgik de vigtigste poster.
  Franck Jørgensen gjorde opmærksom på, at hans underskrift ikke fremgår af bestyrelsens påtegning. Dette vil blive rettet.
  Holger Olsen spurgte til pkt. 16 i regnskabet (VFFV) og status herpå. Kent Mortensen svarede, at VFFV for år tilbage blev nedlagt og beholdningen overført til Viking Fodbold. Ordningen administreres af Kent, som får forelagt ansøgninger fra ungdom til rejser mv. Ved udgangen af 2020 står der knap 70.000 kr. på kontoen.
  Regnskabet blev herefter godkendt.
 5. Indkomne forslag, herunder vedtægtsændringer

Referat: Fra bestyrelsen var udarbejdet et nyt sæt vedtægter (de hidtidige gik tilbage til 2010). Michael Blom gennemgik forslaget til nye vedtægter, set i forhold til de eksisterende. Drejer sig væsentligst om at få det ajourført til 2021 med eks. at generalforsamlingen også annonceres på hjemmesiden mv.

Forslaget til vedtægter blev herefter enstemmigt godkendt og vil, sammen med referatet, blive lagt på hjemmesiden. 

 1. Godkendelse af budgetforslag for 2021.
  Referat: Kurt Bruun Kofoed henviste til side 4 i det omdelte regnskab mv.
  Budgetforslaget for 2021 blev godkendt.
 2. Godkendelse af kontingentforslag.
  Referat: Kent Mortensen stillede forslag om uændret kontingent for 2021.
  Jan-Ole spurgte til om kontingent opkrævning til < 10 spillere, nærmere bestemt eks. årgang 2013, var opkrævet/sendt ud. Bestyrelsen vil undersøge hvad der er sket.
  Forslaget til kontingent for 2021 blev herefter vedtaget.
 3. Valg:

 

    A.  Formand                      Ledig           

    B.  Bestyrelsesmedlem Kim Andersen (villig til genvalg)
          Referat: Kim Andersen blev genvalgt.
    C.  Bestyrelsesmedlem Kent Mortensen (villig til genvalg)
          Referat: Kent Mortensen blev genvalgt.
    D.  Bestyrelsesmedlem Carsten Folkmann (villig til genvalg)
          Referat: Carsten Folkmann blev genvalgt.
    E.   Bestyrelsesmedlem Paw Brylet (ikke på valg)
    F.   Bestyrelsesmedlem Michael Blom (ikke på valg)

    G.  Bestyrelsesmedlem Benny Hansen (afgår)
          Referat: Der var ikke forslag til nyt bestyrelsesmedlem.
    H.  Bestyrelsesmedlem Steffen Sørensen (ikke på valg)
    I.    Bestyrelsesmedlem Arne Mikkelsen (ikke på valg)
    J.   Bestyrelsesmedlem Franck Jørgensen (ikke på valg)

    K.    Bestyrelsen konstituerer sig med: formand / kasserer / sekretær /

           senior og ungdomsformand.              

    L.   Revisor Jan Bidstrup (villig til genvalg)
          Referat: Jan Bidstrup blev genvalgt.
    M.  Revisor Svend Aage Olsen (ikke på valg)
    N.   Revisorsuppleant Palle Thornberg (villig til genvalg)
           Referat: Palle Thornberg blev genvalgt.

10.    Eventuelt, holdning og visioner.
Henrik Jensen spurgte til hvad der skal ske, når nu 1. holdet har sikret sig en plads i KS. Det blev nævnt fra Kim Andersen, at der er et møde torsdag i uge 24 om det, bla. med mulige andre klubber i et evt. holdsamarbejde.
Der var en drøftelse af hvad der skal ske, eks. med hvem der skal være træner/leder, kan vi bære opgaven selv osv. Bestyrelsen drøfter dette på møde den 28/6-21.

Benny Hansen kunne oplyse, at såfremt der ikke kom nye kræfter til, så vil Viking telte formodentlig ophøre med udgangen af denne sæson.

Afslutningsvis takkede Kent Mortensen Benny for hans enorme engagement i Viking gennem mange, mange år og med mange forskellige opgaver, lige fra spiller, leder, loppemarked, telte, klubhuset, Oasen osv. Gennem Bennys indsats er Vikings økonomi på mange fronter blevet tilgodeset med et ikke ubetydeligt beløb.
Vi ønsker alle Benny det godt i hans fremtidige virke, for han kan jo ikke helt stoppe med alle sine gøremål (arbejde, DGI-hallen osv.)
 
Erling Nielsen takkede for god ro og orden på generalforsamlingen.

 

 

Således udarbejdet 16. juni 2021 af Michael Blom

 

Dirigent: ___________________________

               Erling Nielsen 

 

Bestyrelsen: 

 

_________________     ____________________        __________________     

Kent Mortensen             Benny Hansen Carsten Folkmann

 

_________________       _____________________      ___________________

 

Kim Andersen                 Arne Mikkelsen                       Steffen Sørensen

 

__________________     ____________________       _____________________

 

Paw Brylet                        Michael Blom                       Franck Jørgensen